Modificació puntual 1/2012

Aprovació inicial (segona exposició pública) de l'adaptació de les Normes Subsidiàries al Pla Territorial Insular de Mallorca i l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.


Source URL: https://www.ajdeia.net/arxius-i-documents/normativa-urbanistica-municipal/modificacio-puntual-12012