Plens municipals

Plens municipalsEl Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, baix la presidència del/la batle/ssa està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

Marca les línies d’actuació i controla el funcionament dels altres òrgans de govern.

Aprova i modifica el reglament orgànic i les ordenances.

Aprova els pressupostos i comptes del Consistori.

D’acord amb el que disposa l’article 38 del ROF, el ple extraordinari d’organització de l’ajuntament de dia 18 de juny de 2015 va acordar la periodicitat de les seves sessions i celebrar una sessió cada dos mesos, els divendres de la primera setmana i si fos festiu el següent dimarts, a les 9:30 hores del matí i es va aprovar definitivamente a la sessió plenària ordinària de dia 3 de juliol.