Retribucions

El ple extraordinari d’organització de l’ajuntament de dia 5 de juliol de 2019 va aprovar per unanimitat, els següents acords:

EXERCICI DE LES FUNCIONS DEL BATLE SR. LLUÍS ENRIC APESTEGUIA RIPOLL EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL.

El Batle explica que a partir de dia 30 de juny de 2015, la llei prohibeix la dedicació exclusiva dels batles dels municipis de població inferior a 1.000 habitants. La dedicació parcial s’ha d’acordar per Ple.

Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD:

PRIMER- L’article 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre està desenvolupat pel decret 37/2014, de 8 d’agost, regulador del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i a les entitats locals menors de les Illes Balears que abonin als seus membres electes retribucions per exercir els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local.

El Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE de 27 de desembre de 2018), desenvolupa allò que disposa l’article 75 bis de la llei 7/1985 de 2 d’abril regula el règim retributiu dels membres de les corporacions locals i fixa  el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots el conceptes retributius i assistències.

La Resolució de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 14 de gener de 2019 sobre les quantitats màximes compensables pel Govern de les Illes Balears als ajuntaments i a les entitats locals menors de les Illes Balears per la dedicació exclusiva o parcial del batle o d’un altre membre electe, estableix les quanties màximes de les compensacions econòmiques corresponents en un 1,75 per cent més un 2,25 per cent, que són els increments que contempla la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per a l’any 2018 i el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, per a l’any 2019, això és un import màxim compensable per retribucions periòdiques brutes del membre electe en règim de dedicació parcial al 75% de 31.523,93 € més seguretat social.

La Resolució de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 de març de 2019, va atorgar una compensació econòmica a l’Ajuntament de Deià per retribuir la dedicació parcial de la batlia al servei de la gestió pública local per a l’any 2019 per un import de 40.162,68 €.

Per tant, es proposa concedir la dedicació parcial al 75% al Sr. Batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll, a partir de dia 6 de juliol, fixant-ne una retribució de 27.000€ bruts anuals més seguretat social. 

SEGON- Donar d’alta en Regim General de la Seguretat Social assumint la Corporació el pagament de les quotes.

Sotmès a votació, és aprovat per unanimitat, tenint en compte que aquest acord Plenari sortirà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació al BOIB.

El Batle Lluís Enric Apesteguía Ripoll explica que la davallada del 10% respon a un acte de coherència, no podem ser hipòcrites davant la legislació actual dels ajuntaments petits, és un acte de denúncia per la situació que es viu, no una renúncia al sou.

El portaveu del PI, el Sr. Francisco Javier Salas Santos li dona l’enhorabona per ser l’ajuntament que arranca amb una davallada de sou.
 

7- PROPOSTA ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

A continuació es dona compte de la següent proposta per la concurrència efectiva a plenaris, comissions i reunions:

Plenaris

Regidors de l’equip de Govern i oposició 100 € bruts per sessió amb un màxim anual de 1.100 €

Comissions

Regidors de l’equip de Govern i oposició 30 € bruts sessió màxim anual 330 €.

Per reunions:

Batlia: 0 €

Regidors de l’equip de govern 31,25 € bruts per reunió, màxim mensual 250 €.

Reunions Juntes de govern:

Batlia: 0 €

Regidors de l’equip de govern 62,50 € bruts per reunió, màxim mensual 125 €.

Subvencions grups municipals:

Part fixa per grup i any: 1.000€

Part variable segons regidors: 200€ per regidor i any amb un màxim de 1.400€

Les assistències es faran efectives cada mes. En aquests efectes, per la Secretària de l’Ajuntament es certificarà el tipus i nombre de sessions convocades i l’assistència efectiva de cadascún dels membres sense dedicació exclusiva o parcial així com les reunions i les juntes de govern.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.