Pressupost municipal

El pressupost municipal és un dels instruments més importants que ha d'aprovar un ajuntament anualment. En el pressupost municipal s'han de veure reflexades quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg d’un any .

Control intern i extern: internament, verificació per la secretària interventora municipal i pel Ple de com s’ha ajustat el pressupost al mandat aprovat inicialment; externament, control pel Tribunal de Comptes i control del seguiment del Pla d’Estabilitat financera.