Hisenda municipal

Per tal de donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern aquí trobareu la informació econòmica més rellevant de l'Ajuntament com és: el pressupost vigent, les liquidacións aprovades dels pressuposts d'exercicis anteriors i els darrers comptes generals aprovats.

També podreu consultar el Període Mitjà de Pagament (PMP) de l'Ajuntment, en compliment de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control de deute comercial al sector públic.