Llicències d'activitat

Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Deià s'ajusten al marc normatiu.

S'entén per establiment el lloc o local en què habitualment s'exerceixi o s'hagi d'exercir qualsevol activitat per a l'obertura i funcionament de la qual sigui necessària, en virtut de precepte legal, l'obtenció de la llicència municipal, comunicació prèvia o declaració responsable.

Té la consideració d'obertura:

a) La instal·lació per primera vegada de l'establiment per començar les activitats.

b) La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada a l'establiment, encara que continuï el mateix titular.

c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que se'n faci i que afecti les condicions assenyalades a l'ordenança.

S'entén per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, estigui o no oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge, i que:

a) Es dediqui a l'exercici d'alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis que estigui subjecte a l'impost sobre activitats econòmiques.

b) Encara que no s'hi desenvolupin aquelles activitats però serveixin d'auxili o complement o hi tenguin relació de forma que els proporcionin beneficis o aprofitament, com per exemple: seus socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.

La taxa s'aplicarà a les activitats previstes a l'ordenança en els supòsits de règim d'intervenció administrativa mitjançant autorització, en les declaracions responsables i comunicacions prèvies.