Plans

 

PLA D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS EN VEHICLE TURISME PER ALS ANYS 2023, 2024, 2025, 2026 I 2027

El present Pla d'actuació és un acte que té per objecte concretar les condicions a les quals s'han de subjectar les llicències temporals d'àmbit municipal, sense perjudici de l'autorització per a la prestació interurbana recollida en els articles 53.4 i 69.4 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible dels Illes Balears, per als anys 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027.

El titular d'una llicència temporal estarà habilitat per realitzar el servei de transport públic de viatgers en vehicles turisme a canvi d'un preu. Així, l'objectiu principal del pla consisteix en l'ampliació, en temporada estival, de la capacitat que el sistema de transport públic de viatgers en vehicle turisme pot prestar a cada moment, a través de l'augment de llicències, en aquest cas temporals com a títol habilitant previst legalment per a la prestació del servei.

PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT DE DEIÀ

Aquest Pla de mesures antifrau per a la gestió de fons europeus per part de l'Ajuntament de Deià, s'aprova de conformitat amb el què exposa l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest Pla s'articula al voltant de les quatre fases del cicle de gestió del risc del frau amb la finalitat de prevenir, detectar, corregir i perseguir les irregularitats, el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, així com evitar el doble finançament, en la gestió i l'execució dels fons europeus amb la pretensió última de salvaguardar els principis de bona gestió financera, de protecció dels interessos financers de la Unió Europea i de compliment de resultats a la gestió.

PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE DEIÀ 

la Constitució de 1978 proclama en el seu Article 1: "Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic, la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític ".

La negociació i adopció del present Pla d'Igualtat té com a objectiu avançar en la igualtat de gènere, incloent per a això, accions que derivin en aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones.

 

PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA

Els municipis adherits al nou “Pacte de les Batlies per al Clima i l’Energia Sostenible” es comprometen a executar accions per assolir la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de com a mínim del 40%, augmentar l’eficiència energètica un 27% i l’ús d’energies renovables un 27% a l’any 2030. Tot això conjuntament amb l'adopció d'una estratègia d’adaptació al canvi climàtic, que han de quedar recollits ens els nous Plans d’Acció, anomenats “Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima” (PAESC).