Oferta de empleo público

Darrera publicació web 04 07 2023: Anunci del tribunal qualificador del procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte/a, d’Administració Especial, a jornada parcial, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Deià (A1), pel sistema de concurs-oposició.